Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • minister właściwy ds. gospodarki,
 • minister właściwy ds. zdrowia,
 • minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
 • podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),
 • publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do środków pochodzących z Inicjatywy dla młodych YEI),
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24. roku życia bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI),
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pracodawcy i ich pracownicy,
 • osoby objęte programami profilaktycznymi,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • społeczność romska.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W porównaniu z Programem Kapitał Ludzki w obecnym okresie programowania, PO WER będzie miał niższą alokację. 75 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych przez regiony.

Na realizację Programu przeznaczono blisko 5 mld Euro – stanowi to aż 32 proc. wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych dla Polski na lata 2014 – 2020.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

• wsparciu osób młodych
• szkolnictwie wyższym
• innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej

Priorytety Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś I Osoby młode na rynku pracy (1 704 mln €)

• Wsparcie osób młodych, w tym  w ramach Inicjatywy dla młodych (Youth Employment Initiative) w tym szkolenia, staże, praktyki, pożyczkach i dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (1 183 mln €)

• poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (1 351 mln €)

• rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania, rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych).

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (710 mln €)

• Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych;
• Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej;
• Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Oś V Pomoc Techniczna (161 mln €)
_________________________________________________________________________________________________

We wtorek 13 stycznia 2015 roku Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu podpisał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków EFS.