Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w województwie opolskim
ogłasza nabór i zaprasza do składania
Wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO WER w obszarze „zatrudnienie" prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 
 
I. Kandydatem na Eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • złożyła oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt a-c,
 • posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w obszarze „zatrudnienie" w ramach PO WER,
 • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER,
 • posiada doświadczenie w ocenie/opiniowaniu projektów w ramach PO WER w obszarze „zatrudnienie" i/lub Priorytetu VI PO KL,
 • nie pozostaje w stosunku pracy z WUP w Opolu,
 • wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie w procesie naboru, prowadzenia Wykazu oraz na potrzeby udziału w wyborze projektów,
 • posiada na dzień złożenia Wniosku certyfikaty ukończenia szkoleń e-learningowych uprawniające do dokonywania oceny w ramach PO WER 2014-2020 tj. z zakresu: 
I. Szkolenia EFS – ogólne:
- Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami ,
- Kwalifikowalność wydatków,
- Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014- 2020,
- Pomoc Publiczna,
- Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS,
- Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowania uczestników,
II. Szkolenia EFS – specjalistyczne:
-  Zatrudnienie i rynek pracy,
III. Szkolenia ogólne PO WER:
-  Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER,
-  Zasady realizacji projektów partnerskich w PO WER,
 • posiada wykształcenie wyższe.
  
II.Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach POWER 2014-2020 w obszarze „zatrudnienie" prowadzonego przez WUP w Opolu powinna złożyć następujące dokumenty:
 
 • Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO WER 2014-2020 w dziedzinie „zatrudnienie" prowadzonego przez WUP w Opolu wraz z następującymi załącznikami:
  • zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów,
  • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnieniu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,
  • dodatkowe oświadczenie kandydata na eksperta o spełnieniu wymogów regulaminu,
  • poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii certyfikatów uprawniających do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020,
  • poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 
III.Wypełniony wniosek o wpis do wykazu kandydatów na eksperta wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionymi w pkt. II) należy przesłać pocztą na adres:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45 – 315 Opole ul. Głogowska 25c
 
lub dostarczyć osobiście lub kurierem do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu/adres jak wyżej, pok. 10, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30.
 
Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie: od 7 kwietnia do 24 kwietnia 2017r. z dopiskiem: Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na eksperta PO WER 2014-2020 w obszarze „zatrudnienie" oraz z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ.
 
 
Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu) lub niespełniające powyższych warunków (niekompletne) pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
IV.Osoby powołane do pełnienia funkcji kandydata na eksperta wpisywane są do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO WER 2014-2020 w obszarze „zatrudnienie" prowadzonego przez WUP w Opolu.
 
V.Zadaniem kandydata na eksperta będzie udział w pracach Komisji Oceny Projektów i ocena wniosków lub wyrażanie opinii o wnioskach o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych dla Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020.
 
Dodatkowe informacje związane z powoływaniem i pracą kandydatów na ekspertów znajdują się w Regulaminie wyboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w obszarze „zatrudnienie" przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zamieszczonym na stronie internetowej: www.power.wup.opole.pl.

Wszelkich informacji związanych z procedurą dotyczącą wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze „zatrudnienie" prowadzonego przez WUP w Opolu udzielają pracownicy Wydziału ds. RPO i Wdrażania PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod nr tel. (77) 44 16 492.
  
Wzory niżej wymienionych dokumentów dostępne są na stronie internetowej:   
www.power.wup.opole.pl.
 
Załączniki