[25.08.2020 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało  aktualne Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualizacja wynikała z konieczności wprowadzenia nowych wskaźników wspólnych dla monitorowania interwencji związanej z działaniami antykryzysowymi  i antyepidemicznymi.
[09.07.2020 r.]

Szanowni Państwo,
po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło dla Państwa kolejny Zbiór Wyjaśnień. Ww. dokumencie zostały zawarte zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.


Zapoznaj się z dokumentem:


[25.06.2020 r.]
20 czerwca 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 19. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
[03.06.2020 r.]

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Częściowe zawieszenie Wytycznych dotyczy okresu od lutego do końca grudnia 2020 r. i ma na celu dostosowanie wymogów kwalifikowalności do obecnie panujących warunków
będących skutkiem epidemii COVID-19, gdy spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych może być utrudnione.

Zapoznaj się z dokumentami:


[27.05.2020 r.]
Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

21 maja 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r .
Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu głównie dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19, gdzie spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych nie jest możliwe bądź stan epidemii stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form wsparcia.
Wskazane w informacji zawieszenia można zastosować tylko do projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Wyłączenia stosuje się zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych.
Szczegóły znajdują się w Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych

[27.04.2020 r.]

Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694) zawiesza się częściowo stosowanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2018 r.

[24.04.2020]

10 kwietnia br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała nową wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  Nowa wersja Wytycznych obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r., czyli od momentu publikacji Komunikatu do Wytycznych w dzienniku urzędowym.

[13.03.2020 r.]

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 22 stycznia 2020 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2020)230.
[18.02.2020 r.]

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 17 z dnia 11.02.2020 r.
[29.01.2020 r.]

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Wersja 2.0
 
[23.01.2020 r.]

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.
Obowiązuje od: 15.01.2020r.
[07.11.2019 r.]

4 listopada 2019 roku została podpisana  wersja 16  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

[16.10.2019 r.]

Opinia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dot. spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej na podstawie umów zawieranych na krótki okres

[05.07.2019 r.]

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 15 z dnia 03.07.2019 r.
Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 3 lipca 2019 r. podpisała piętnastą wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.


[07.02.2019]

Informujemy, że 6 lutego 2019 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do zmian, które zostały wprowadzone w ramach PO WER, przekazanego do KE 22 listopada 2018 r., zatwierdzonego przez KE 14 grudnia 2018 r. i stosowanego od dnia notyfikacji decyzji KE, czyli od 18 grudnia 2018 r.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Wprowadzone zmiany uwzględniają wydzielenie profilu zaufanego z platformy e-PUAP.
 
Obowiązuje od: 25.01.2019r.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 06.12.2018r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) [wersja 13] z dnia 23.11.2018r. wraz z załącznikami

23 listopada 2018 roku Pan Minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SzOOP PO WER)

3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SzOOP PO WER)

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 08.08.2018r.
Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów
 
Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.1
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.9

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 17.01.2018r.
Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) [wersja 11] z dnia 19.04.2018r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wer. 10 z dn. 01.12.2017r. wraz z załącznikami:  

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - listopad 2017r.

Interpretacja IZ PO WER dot. różnic kursowych

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stanowiące uzupełnienie i doprecyzowanie zagadnień istotnych z punktu widzenia realizacji programu.
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.8
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 01.05.2017r.

Załączniki:

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.7

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 10.03.2017r.

Załączniki:

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 wraz z opisem najważniejszych zmian.

Obowiązuje od: luty 2017r.

Prawo i dokumenty

https://www.power.gov.pl

Zgłaszanie nadużyć finansowych/dokumenty

Deklaracja  misji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  w sprawie zwalczania  nadużyć  finansowych i korupcji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020  zobowiązany jest przestrzegać  wszelkich norm prawnych,  etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Pragnie być postrzegany przez strony oraz wnioskodawców – beneficjentów i  ich partnerów realizujących w obu tych programach projekty jako Urząd, który przy realizacji swoich zadań jest przeciwny nadużyciom finansowym i korupcji. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  deklaruje, że podejmowane przez niego działania są ukierunkowane na przeciwdziałanie  wszelkim formom nadużyć finansowych i korupcji, a pracownicy Urzędu są w pełni świadomi zagrożeń, jakie niesie zjawisko nadużyć finansowych i korupcji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Kodeksem Etyki są zobowiązani do  wykonywania obowiązków służbowych z poszanowaniem zasad praworządności, niedyskryminowania, bezstronności, niezależności, przeciwdziałania konfliktom interesów, obiektywizmu, uczciwości, uprzejmości oraz do przestrzegania postanowień  obowiązującej w Urzędzie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Opolu" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r.

Pojęcie nadużycia finansowego.

Nadużycie finansowe w rozumieniu art. 1 Konwencji  z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej  jest to jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące: 

 • w odniesieniu do wydatków:
 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
 • w odniesieniu do przychodów:
 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, lub w imieniu, Wspólnot Europejskich,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Należy mieć również na uwadze, że pojęcie „nadużycia  finansowego" jest  potocznie używane do opisu szeregu różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, korupcja, przywłaszczenie, łapówkarstwo, fałszerstwo, zmowa, pranie  pieniędzy oraz zatajenie istotnych faktów. Dlatego też w pojęcie to należy rozumieć szeroko.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych.

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit © Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 instytucja zarządzająca wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Realizując  politykę zwalczania  nadużyć  finansowych i korupcji WUP w Opolu czyni to poprzez  skoordynowane działania obejmujące m.in.:

 • zapobieganie nadużyciom finansowym,
 • ich wykrywanie,
 • dochodzenie zwrotu środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • składania do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi lub korupcją.

Powyższe działania Urzędu będą realizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu dokumenty programowe w postaci:

 • „Oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych" wydanej przez Komisji Europejską,
 • „Zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020" wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
 • „Zaleceń Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Zarządu Województwa Opolskiego" wydanych przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz
 • „Polityki  przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Opolu" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych – OLAF.

OLAF  prowadzi dochodzenia  w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji  oraz poważnych uchybień wewnątrz  instytucji  europejskich i opracowuje  politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych -  OLAF.

Zgodnie z Aneksem nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel EU może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl  Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zgłoszenie online: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowyhttps://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_pl
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium.

Zgłaszanie nadużycia finansowego lub próby korupcji.

Każdy kto zetknie się z jakąkolwiek formą nadużycia  finansowego lub próbą korupcji w związku z wdrażaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   lub  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  ma możliwość zgłoszenia tego faktu Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych OLAF na wskazane wyżej adresy.

Zgłoszenia wszelkich informacji w zakresie nadużyć  finansowych lub korupcji można również dokonać bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną na adres j.pankow@wup.opole.pl,
 • za pośrednictwem  platformy ePUAP z dopiskiem  „nadużycia" lub
 • na piśmie za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,  ul. Głogowska 25c, 45 - 315 Opole z dopiskiem „nadużycia" albo bezpośrednio w kancelarii WUP.

Zgłoszenia można również dokonać anonimowo. Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń.          

Zgłoszenia nadużyć finansowych  i korupcji będziemy traktować priorytetowo, zawsze będą one mieć charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią skuteczne wykrywanie i ściganie ewentualnych nadużyć finansowych lub korupcji.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy  odpowiednie  działania.  Prosimy również pamiętać, że fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa jest przestępstwem, które podlega ściganiu z urzędu.

Opracowania poświęcone zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji.

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych  i korupcji  Instytucja Pośrednicząca rekomenduje zapoznanie się z następującymi dokumentami i opracowaniami:

 1. Guidance for Member States and Programme Authorities: Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures (tłum.: Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji programu pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych
 2. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.)
 3. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.)
 4. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych
 5. Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-PL)
 6. Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców
 7. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych – Centralne Biuro Antykorupcyjne Warszawa 2014 r.
 8. Broszura Policji: "Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie" Warszawa 2014 r.
 9. Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne
____________________________________________________________________________________________________________________________