[13.10.2023 r.]
11 października 2023 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 31. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER. Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
Wszystkie zmiany w dokumencie ujęte są w informacji o zmianach SZOOP PO WER (31).

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów jest dostępna na stronach internetowych: w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
[04.07.2023 r.]
29 czerwca 2023 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 30. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER. Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
Wszystkie zmiany w dokumencie ujęte są w informacji o zmianach SZOOP PO WER (30).

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów jest dostępna na stronie:  https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/   w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Załączniki: [10.01.2023 r.]
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), wprowadzone w związku z kryzysem spowodowanym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie nowych bądź modyfikację istniejących operacji oraz dodanie do grup docelowych osób, którym udzielono
ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.
[27.12.2022 r.]

 

25 listopada 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.


[22.11.2022 r.]
[03.11.2022 r.]
[15.09.2022 r.]
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wersja 28

13 września 2022 r. Pan Minister Grzegorz Puda zatwierdził 28. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Zmiany w dokumencie dotyczą:

I.   Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:

    Oś III, Działanie 3.1 – dodano jako beneficjenta Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

II. Zmiany finansowe

    Oś III, Działanie 3.1 – zwiększono alokację o 3,7 mln euro. Działanie 3.5 – zmniejszono alokację o 3,7 mln euro. Zmiana ta wynika z planowanego aneksowania projektów, w których uwzględniono wsparcie dla osób uciekających z Ukrainy.

III. Załącznik 2a i 2b:

    W PI 8i, 8ii, 9i, 9iv, 10ii, 13i dodano wskaźnik liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie w związku z umożliwieniem wsparcia osób z Ukrainy w projektach Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.8, 3.1, 3.5 i 7.1.

IV. Załącznik 4 – uzupełniono o aktualną wersję Rocznego Planu Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2021 r.

V. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich, zidentyfikowanych do tej pory w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, projektów.
  VI. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

Załączniki:

[21.07.2022 r.]
Pismo/Informacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z programów unijnych i krajowych [26.05.2022 r.]

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wersja 27.

Informujemy, że 20 maja 2022 r. wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 27. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.SZOOP - wersja 27
[25.04.2022 r.]

21 kwietnia 2022 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 26. wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.


Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:
 • Działanie 2.21: W związku ze zgodą KE na wsparcie uchodźców z Ukrainy zatrudnianych przez duże przedsiębiorstwa, w przypisie odnoszącym się do grup docelowych dodano zapis wskazujący, że limit 25% pracowników dużych przedsiębiorstw nie dotyczy osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

II. Zmiany finansowe:

 • W ramach IV osi priorytetowej PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w Działaniu 4.2, a zwiększono w Działaniach 4.1 i 4.3. Realokacje wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby związane m.in. ze wsparciem na rzecz osób uciekających z Ukrainy.
 • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.
III. Załącznik 2a i 2b:
 • w wybranych działaniach wprowadzono wskaźnik monitorujący wsparcie dla osób z Ukrainy;
 • w załączniku 2a w działaniu 2.21, w przypisie nr 3 i nr 6, w związku ze zgodą KE na wsparcie uchodźców z Ukrainy zatrudnianych przez duże przedsiębiorstwa, dodano zapis: „Limit nie dotyczy osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r." Analogiczne zmiany wprowadzono w definicjach wskaźnika produktu i rezultatu dot. wdrożenia rekomendacji rad sektorowych;
 • w załączniku 2a w działaniu 2.4 we wskaźniku produktu: Liczba pracowników publicznych służb zatrudnienia objętych wsparciem w programie poprawiono omyłkę pisarską. Wartość docelowa wskaźnika powinna wynosić 3 269 osób, a nie 3 629 osób.
IV. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje RPD na 2021 r., zatwierdzone po poprzedniej zmianie SZOOP PO WER (z listopada 2021 r.).

V. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VI. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym. [30.12.2021 r.]

 

16 grudnia 2021 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapoznaj się z dokumentami:

Wersja aktualna, obowiązująca od 16 grudnia 2021 r.

Więcej na --> https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

[30.11.2021 r.]

26 listopada 2021 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 25. wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

I.    Opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań:

 • Działanie 2.16:
  • Dodano Rządowe Centrum Legislacji do beneficjentów typów projektów: (2) Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny, (3) Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych, (4) Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.
  • Zmieniono z konkursowego na konkursowy lub pozakonkursowy tryb realizacji typu projektu: (4) Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

II. Zmiany finansowe

 • W ramach Osi II i III PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 2.15, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, a zwiększono w ramach Działań: 2.10, 2.11 i 3.5. Realokacje wynikają ze zmian w Programie podyktowanych koniecznością zabezpieczenia środków dla bieżących potrzeb wynikających m.in. z negatywnych skutków pandemii COVID-19. 
 • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

III. Załącznik 2a

 • Szacowaną wartość docelową wskaźnika produktu Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 w Działaniu 7.1 wyrażono w PLN zamiast w EUR w celu dostosowania jej do słowników w SOWA i SL2014.
 • Zaktualizowano wartości docelowe wskaźników w Działaniu 1.5 w związku z planowaną nadkonktratacją.

IV. Załącznik 2b – doprecyzowano definicję wskaźnika w PI 10i Odsetek szkół korzystających z opracowanych w programie narzędzi edukacyjnych w wymiarze co najmniej 25% przedmiotów poprzez dodanie e-materiałów do jego zakresu.

V. Załącznik 3c – dodano kryteria wyboru projektu pomocy technicznej REACT-EU, realizowanego w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kryteria zostały zatwierdzone uchwałą KM PO WER nr 364 z dn. 18 października 2021 r.

VI.Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje RPD na 2021 r.

VII. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

więcej na --> https://www.power.gov.pl/


[30.09.2021 r.]

27 września 2021 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 24. wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

I.    Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji

 • Zaktualizowano informację o obecnie obowiązującej, siódmej wersji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Dodano opis komplementarności działań na rzecz kadr medycznych wdrażanych w ramach priorytetów VII PO WER z działaniami podejmowanymi w ramach celu tematycznego 13 ze środków REACT-EU w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach Regionalnych Programów.

II.    Opis poszczególnych priorytetów Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań:

 • Działanie 2.8:

– w ramach typu operacji nr 6, dotyczącej przygotowania władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do wdrażania planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, zwiększono limit wydatków na środki trwałe i cross-financing do poziomu 40% wydatków kwalifikowalnych projektu;

– dokonano korekty zapisu dotyczącego wkładu własnego dla typu operacji nr 6.

 • Dodano VII i VIII priorytet, oba związane z instrumentem REACT-EU: VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia oraz VIII Pomoc techniczna REACT-EU.
 • Zastąpiono Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazane jako Instytucja Pośrednicząca (pkt 8) oraz instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów (pkt 13) Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w przypadku Działań: 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.20.

III Zmiany finansowe

 • W ramach priorytetów II i IV PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 2.12 i 2.19, a zwiększono w ramach Działań: 2.21 i 4.3. Realokacje wynikają ze zmian w Programie podyktowanych koniecznością zabezpieczenia środków dla bieżących potrzeb wynikających m.in. z negatywnych skutków pandemii COVID-19.
 • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

IV Załącznik 1 – wprowadzono zapisy dotyczące nowego Działania 7.1.

V Załącznik 2a – dodano wskaźniki dla nowych Osi VII i VIII.

VI Załącznik 2b: 

 • Działanie 2.19 – dodano sposób i źródło pomiaru wskaźników dotyczących wsparcia szkoleniowego z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego;
 • dodano nową zakładkę z definicjami wskaźników produktu i rezultatu dla priorytetu VII PO WER.

VII Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VIII Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

[30.09.2021 r.]

IZ PO WER dokonała aktualizacji Materiału informacyjnego dotyczącego zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Materiał ma charakter instruktażowy i został opracowany do wykorzystania przez Instytucje Pośredniczące i Beneficjentów PO WER
[14.05.2021 r.]

11 maja 2021 roku wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 22. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują następujące kwestie:

I.    Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji 

Zaktualizowano informację o obecnie obowiązującej, 6. wersji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

II.   Opis poszczególnych osi priorytetowych programu oraz poszczególnych działań/poddziałań:

 • Działanie 2.8 – zmieniono tryb wyboru projektu dla typu operacji: Przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do deinstytucjonalizacji usług społecznych i ich świadczenia w społeczności lokalnej. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu deinstytucjonalizacji usług -  na pozakonkursowy. 
 • Działanie 2.18 – zmieniono tryb wyboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy w przypadku typu operacji: Realizacja działań informacyjnych oraz szkoleniowych w JST zorientowanych na praktyczne możliwości wykorzystania systemu monitorowania do podejmowania działań modernizacyjnych w samorządzie z wykorzystaniem benchmarkingu oraz benchlearningu w postaci organizacji grup wymiany doświadczeń. Jako beneficjenta tego typu operacji wskazano ministra właściwego ds. administracji publicznej, który realizuje powiązany z tym typem operacji projekt przewidujący budowę Systemu Monitorowania Usług Publicznych.
 • Działanie 2.19 – uelastyczniono zapisy w zakresie limitu dotyczącego cross-financingu i środków trwałych.
 • Działanie 4.1 - uelastyczniono zapisy w zakresie limitu dotyczącego cross-financingu i środków trwałych.
 • Działanie 5.2 – w związku z nowym projektem pozakonkursowym planowanym do realizacji w tym działaniu dodano informację, że projekty Narodowego Centrum Krwi mogą być wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w typie projektu nr 5: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

III. Zmiany finansowe

 • W ramach Osi II i IV PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 2.6, 2.9, 2.15 i 4.2, a zwiększono w ramach Działań: 2.5, 2.14 i 4.3. Realokacje wynikają z konieczności zapewnienia środków na dofinansowanie projektów planowanych do wsparcia zgodnie z przyjętym planem kontraktacji w ramach PO WER.
 • W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

IV. Załącznik 4  - wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2021 rok oraz zaktualizowane RPD WUP z projektami na lata 2020-2022.

V. Załącznik 5  - uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów  

VI. Cały dokument  - poprawiono nazwy ministerstw zgodnie z aktualnym stanem oraz wprowadzono inne zmiany o charakterze redakcyjnym. 

Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/[05.05.2021 r.]

Zmieniony Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uzupełniony o rozwiązania finansowe pozwalające na efektywne zwalczanie epidemii COVID-19 i jej skutków, został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

27 kwietnia br. strona Polska otrzymała formalną notyfikację decyzji Komisji Europejskiej i od tego dnia obowiązuje nowa wersja PO WER.

Zmiana dotyczy czasowego zastosowania stopy dofinansowania w wysokości 100% w odniesieniu do wydatków PO WER zadeklarowanych we wnioskach o płatność składanych do KE w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r. i kończącym się 30 czerwca 2021 r. Modyfikacja obejmuje wszystkie osie priorytetowe Programu.

Zmiana sposobu rozliczenia wydatków dotyczy wyłącznie poziomu Instytucja Certyfikująca-Komisja Europejska i nie ma wpływu na wysokość dofinansowania projektów oraz dotychczasowy sposób rozliczania wydatków przez beneficjentów. Zmiana ta nie powoduje zatem konieczności aktualizowania przez beneficjentów podpisanych z właściwymi instytucjami umów o dofinansowanie projektu.

W 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła Coronavirus Response Investment Initiatives (CRII oraz CRII+), które mają na celu zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków. W wyniku wprowadzonych inicjatyw, znowelizowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wprowadzono art. 25a mówiący o nadzwyczajnych środkach na potrzeby wykorzystania EFSI w odpowiedzi na epidemię COVID-19.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ww. rozporządzenia, na wniosek państwa członkowskiego możliwe jest zastosowanie do wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność w roku obrachunkowym rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 2020 r. i kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 r. stopy dofinansowania w wysokości 100% dla jednej osi priorytetowej lub większej ich liczby w ramach programu wspieranego przez EFRR, EFS lub Fundusz Spójności.

 • PO WER


[29.04.2021 r.]

Uprzejmie informuję, że od 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  W związku z tym ukazała się również nowa informacja o częściowym zawieszeniu stosowania ww. Wytycznych. Wytyczne oraz informacja znajduje się poniżej. Zawieszenie  obowiązuje od 19 kwietnia 2021 r. do odwołania. Zakres zawieszenia pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.
[16.04.2021 r.]
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenie pomocy na działalność badawczo - rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.645),
   

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenie pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.646)
   

  Powyższe rozporządzenia weszły w życie z dniem 9 kwietnia br.
   
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenie pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.665).
   

  Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 kwietnia br.


[07.01.2021 r.]
Informujemy, iż 29 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zapoznaj się z dokumentem:
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych.
[07.01.2021 r.]
Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów prawa zamówień publicznych koniecznością ich stosowania do nowych postępowań wszczynanych w projektach współfinansowanych w ramach PO WER i RPO, poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku.
[31.12.2020 r.]
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 21 z dnia 30.12.2020 r.

Informujemy, że 30 grudnia 2020 roku minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 21. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku. Więcej...
[30.12.2020 r.]


Informacja o wydłużeniu zawieszenia wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
23 grudnia br. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o wydłużeniu zawieszenia stosowania wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

To zawieszenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do odwołania.

Zakres zawieszenia stosowania wytycznych nie uległ zmianom.

Zapoznaj się z dokumentem:

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. (PDF 124 KB)
[30.12.2020 r.]

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o wydłużeniu zawieszenia stosowania wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

To zawieszenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do odwołania. Zakres zawieszenia stosowania wytycznych nie uległ zmianom.

Zapoznaj się z dokumentami:

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.

Pismo przekazujące informację (PDF 126 KB)

***

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć. Obowiązuje od 16.04.2020 | Opis zmian od ostatniej wersji ZIP, 573 KB

[29.12.2020 r.]

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" (MIiR/2014-2020/12(5)) - będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku

Najważniejsze zmiany

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 stycznia 2021 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Zapoznaj się z dokumentami:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych - wersja aktualna, obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.

 

Wersje archiwalne:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych


[25.08.2020 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało  aktualne Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualizacja wynikała z konieczności wprowadzenia nowych wskaźników wspólnych dla monitorowania interwencji związanej z działaniami antykryzysowymi  i antyepidemicznymi.
[09.07.2020 r.]

Szanowni Państwo,
po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło dla Państwa kolejny Zbiór Wyjaśnień. Ww. dokumencie zostały zawarte zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.


Zapoznaj się z dokumentem:


[25.06.2020 r.]
20 czerwca 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 19. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
[03.06.2020 r.]

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Częściowe zawieszenie Wytycznych dotyczy okresu od lutego do końca grudnia 2020 r. i ma na celu dostosowanie wymogów kwalifikowalności do obecnie panujących warunków
będących skutkiem epidemii COVID-19, gdy spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych może być utrudnione.

Zapoznaj się z dokumentami:


[27.05.2020 r.]
Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

21 maja 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r .
Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu głównie dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19, gdzie spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych nie jest możliwe bądź stan epidemii stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form wsparcia.
Wskazane w informacji zawieszenia można zastosować tylko do projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Wyłączenia stosuje się zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych.
Szczegóły znajdują się w Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych

[27.04.2020 r.]

Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694) zawiesza się częściowo stosowanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2018 r.

[24.04.2020]

10 kwietnia br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała nową wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  Nowa wersja Wytycznych obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r., czyli od momentu publikacji Komunikatu do Wytycznych w dzienniku urzędowym.

[13.03.2020 r.]

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 22 stycznia 2020 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2020)230.
[18.02.2020 r.]

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 17 z dnia 11.02.2020 r.
[29.01.2020 r.]

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Wersja 2.0
 
[23.01.2020 r.]

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.
Obowiązuje od: 15.01.2020r.
[07.11.2019 r.]

4 listopada 2019 roku została podpisana  wersja 16  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

[16.10.2019 r.]

Opinia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dot. spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej na podstawie umów zawieranych na krótki okres

[05.07.2019 r.]

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 15 z dnia 03.07.2019 r.
Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 3 lipca 2019 r. podpisała piętnastą wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.


[07.02.2019]

Informujemy, że 6 lutego 2019 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do zmian, które zostały wprowadzone w ramach PO WER, przekazanego do KE 22 listopada 2018 r., zatwierdzonego przez KE 14 grudnia 2018 r. i stosowanego od dnia notyfikacji decyzji KE, czyli od 18 grudnia 2018 r.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Wprowadzone zmiany uwzględniają wydzielenie profilu zaufanego z platformy e-PUAP.
 
Obowiązuje od: 25.01.2019r.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 06.12.2018r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) [wersja 13] z dnia 23.11.2018r. wraz z załącznikami

23 listopada 2018 roku Pan Minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SzOOP PO WER)

3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SzOOP PO WER)

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 08.08.2018r.
Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów
 
Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.1
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.9

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 17.01.2018r.
Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) [wersja 11] z dnia 19.04.2018r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wer. 10 z dn. 01.12.2017r. wraz z załącznikami:  

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - listopad 2017r.

Interpretacja IZ PO WER dot. różnic kursowych

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stanowiące uzupełnienie i doprecyzowanie zagadnień istotnych z punktu widzenia realizacji programu.
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.8
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 01.05.2017r.

Załączniki:

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.7

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 10.03.2017r.

Załączniki:

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 wraz z opisem najważniejszych zmian.

Obowiązuje od: luty 2017r.

Prawo i dokumenty

https://www.power.gov.pl

Zgłaszanie nadużyć finansowych/dokumenty

Deklaracja  misji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  w sprawie zwalczania  nadużyć  finansowych i korupcji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020  zobowiązany jest przestrzegać  wszelkich norm prawnych,  etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Pragnie być postrzegany przez strony oraz wnioskodawców – beneficjentów i  ich partnerów realizujących w obu tych programach projekty jako Urząd, który przy realizacji swoich zadań jest przeciwny nadużyciom finansowym i korupcji. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  deklaruje, że podejmowane przez niego działania są ukierunkowane na przeciwdziałanie  wszelkim formom nadużyć finansowych i korupcji, a pracownicy Urzędu są w pełni świadomi zagrożeń, jakie niesie zjawisko nadużyć finansowych i korupcji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Kodeksem Etyki są zobowiązani do  wykonywania obowiązków służbowych z poszanowaniem zasad praworządności, niedyskryminowania, bezstronności, niezależności, przeciwdziałania konfliktom interesów, obiektywizmu, uczciwości, uprzejmości oraz do przestrzegania postanowień  obowiązującej w Urzędzie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Opolu" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r.

Pojęcie nadużycia finansowego.

Nadużycie finansowe w rozumieniu art. 1 Konwencji  z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej  jest to jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące: 

 • w odniesieniu do wydatków:
 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
 • w odniesieniu do przychodów:
 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, lub w imieniu, Wspólnot Europejskich,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Należy mieć również na uwadze, że pojęcie „nadużycia  finansowego" jest  potocznie używane do opisu szeregu różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, korupcja, przywłaszczenie, łapówkarstwo, fałszerstwo, zmowa, pranie  pieniędzy oraz zatajenie istotnych faktów. Dlatego też w pojęcie to należy rozumieć szeroko.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych.

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit © Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 instytucja zarządzająca wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Realizując  politykę zwalczania  nadużyć  finansowych i korupcji WUP w Opolu czyni to poprzez  skoordynowane działania obejmujące m.in.:

 • zapobieganie nadużyciom finansowym,
 • ich wykrywanie,
 • dochodzenie zwrotu środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • składania do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi lub korupcją.

Powyższe działania Urzędu będą realizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu dokumenty programowe w postaci:

 • „Oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych" wydanej przez Komisji Europejską,
 • „Zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020" wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
 • „Zaleceń Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Zarządu Województwa Opolskiego" wydanych przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz
 • „Polityki  przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Opolu" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych – OLAF.

OLAF  prowadzi dochodzenia  w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji  oraz poważnych uchybień wewnątrz  instytucji  europejskich i opracowuje  politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych -  OLAF.

Zgodnie z Aneksem nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel EU może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl  Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zgłoszenie online: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowyhttps://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_pl
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium.

Zgłaszanie nadużycia finansowego lub próby korupcji.

Każdy kto zetknie się z jakąkolwiek formą nadużycia  finansowego lub próbą korupcji w związku z wdrażaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   lub  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  ma możliwość zgłoszenia tego faktu Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych OLAF na wskazane wyżej adresy.

Zgłoszenia wszelkich informacji w zakresie nadużyć  finansowych lub korupcji można również dokonać bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną na adres j.pankow@wup.opole.pl,
 • za pośrednictwem  platformy ePUAP z dopiskiem  „nadużycia" lub
 • na piśmie za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,  ul. Głogowska 25c, 45 - 315 Opole z dopiskiem „nadużycia" albo bezpośrednio w kancelarii WUP.

Zgłoszenia można również dokonać anonimowo. Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń.          

Zgłoszenia nadużyć finansowych  i korupcji będziemy traktować priorytetowo, zawsze będą one mieć charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią skuteczne wykrywanie i ściganie ewentualnych nadużyć finansowych lub korupcji.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy  odpowiednie  działania.  Prosimy również pamiętać, że fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa jest przestępstwem, które podlega ściganiu z urzędu.

Opracowania poświęcone zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji.

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych  i korupcji  Instytucja Pośrednicząca rekomenduje zapoznanie się z następującymi dokumentami i opracowaniami:

 1. Guidance for Member States and Programme Authorities: Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures (tłum.: Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji programu pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych
 2. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.)
 3. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.)
 4. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych
 5. Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-PL)
 6. Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców
 7. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych – Centralne Biuro Antykorupcyjne Warszawa 2014 r.
 8. Broszura Policji: "Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie" Warszawa 2014 r.
 9. Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne
____________________________________________________________________________________________________________________________